Phương trình cos x – căn 3 sin x = 0 có nghiệm là? a, x = pi/6 +k2pi b, vô nghiệm c, x = -pi/ 6 + k2pi d, x = pi/2 + kpi

Question

Phương trình cos x – căn 3 sin x = 0 có nghiệm là?
a, x = pi/6 +k2pi
b, vô nghiệm
c, x = -pi/ 6 + k2pi
d, x = pi/2 + kpi

in progress 0
Nho 8 tháng 2020-10-17T19:13:54+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án: $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$

   

  Giải thích các bước giải:

   $\cos x-\sqrt3\sin x=0$

  $\Leftrightarrow \sqrt3\sin x-\cos x=0$

  $\Leftrightarrow 2\sin(x-\dfrac{\pi}{6})=0$

  $\Leftrightarrow \sin(x-\dfrac{\pi}{6})=0$

  $\Leftrightarrow x-\dfrac{\pi}{6}=k\pi$

  $\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )