Phân tích thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử ax^2y-bx^2y-ax+bx+2a-2b Giúp mik vs ạ

Question

Phân tích thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử
ax^2y-bx^2y-ax+bx+2a-2b
Giúp mik vs ạ

in progress 0
Amity 8 tháng 2020-10-16T11:04:53+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

 1. $ax²y-bx²y-ax+bx+2a-2b$

  =$(ax²y-bx²y)-(ax-bx )+(2a-2b)$

  =$x²y (a-b)-x(a-b)+2(a-b)$

  = $(a-b)(x²y-x+2)$

 2. `ax^2y-bx^2y-ax+bx+2a-2b`

  `=(ax^2y-bx^2y)-(ax-bx)+(2a-2b)`

  `=x^2y(a-b)-x(a-b)+2(a-b)`

  `=(a-b)(x^2y-x+2)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )