Phân tích một véc tơ theo 2 véc tơ không cùng phương a. Cho véc tơ a và véc tơ b cùng phương suy ra tồn tại ít nhất véc tơ x sao cho AK=1/5 véc tơ AB

Question

Phân tích một véc tơ theo 2 véc tơ không cùng phương
a. Cho véc tơ a và véc tơ b cùng phương suy ra tồn tại ít nhất véc tơ x sao cho
AK=1/5 véc tơ AB , đặt véc tơ x = véc tơ CB , y= véc tơ CA
phân tích véc tơ AI, AK, CI, CK theo véc tơ x và véc tơ y
CMR: C,I,K thẳng hàng

0
Khải Quang 1 year 2020-11-26T18:30:41+00:00 0 Answers 55 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )