Phân tích đa thức thành nhân tử( tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử) a) x^2+4xy-21y^2 b) 5x^2+6xy+y^2 c) x^2+2xy-15y^2 d) x^2-7xy+10y^2 Làm cả 4 câu g

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử( tách 1 hạng tử thành nhiều hạng tử)
a) x^2+4xy-21y^2
b) 5x^2+6xy+y^2
c) x^2+2xy-15y^2
d) x^2-7xy+10y^2
Làm cả 4 câu giúp mình nhé =))

in progress 0
Verity 8 tháng 2020-10-17T07:37:20+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   `a) (x-3y)(x+7y)`

  `b)(x+y)(5x+y)`

  `c) (x-y)(x+3y)`

  `d) (x-5y)(x-2y)`

  Giải thích các bước giải:

   `a) x^2+4xy-21y^2=(x^2+4xy+4y^2)-25y^2`

  `=(x+2y)^2-(5y)^2`

  `=(x+2y-5y)(x+2y+5y)`

  `=(x-3y)(x+7y)`

  `b) 5x^2+6xy+y^2=(5x^2+5xy)+(xy+y^2)`

  `=5x(x+y)+y(x+y)=(x+y)(5x+y)`

  `c) x^2+2xy-15y^2=(x^2+2xy+y^2)-16y^2`

  `=(x+y)^2-(4y)^2`

  `=(x+y-2y)(x+y+2y)`

  `=(x-y)(x+3y)`

  `d) x^2-7xy+10y^2`

  `=x^2-5xy-2xy+10y^2`

  `=x(x-5y)-2y(x-5y)`

  `=(x-5y)(x-2y)`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `a,x^2+4xy-21y^2`

  `=(x^2+4xy+4y^2)-25y^2`

  `=(x+2y)^2-25y^2`

  `=(x+2y-5y)(x+2y+5y)`

  `=(x-3y)(x+7y)`

  `b) 5x^2+6xy+y^2`

  `=5x^2+5xy+xy+y^2`

  `=5x(x+y)+y(x+y)`

  `=(x+y)(5x+y)`

  `c) x^2+2xy-15y^2`

  `=x^2-3xy+5xy-15y^2`

  `=x(x-3y)+5y(x-3y)`

  `=(x-3y)(x+5y)`

  `d) x^2-7xy+10y^2`

  `=x^2-2xy-5xy+10y^2`

  `=x(x-2y)-5y(x-2y)`

  `=(x-2y)(x-5y)`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )