Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung a. 6x^4- 9x^3 b.x ^2y^2z+ xy^2z^2+ x^2yz^2

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
a. 6x^4- 9x^3
b.x ^2y^2z+ xy^2z^2+ x^2yz^2

in progress 0
Khoii Minh 8 tháng 2020-10-14T19:13:18+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. a,$6x^4-9x^3$

  = $3x³(2x-3)$

  b, $x²y²z+xy²z²+x²yz²$

  = $xyz(xy+yz+xz)$

 2. a) `6x^4 -9x^3`

  `= 3x³(2x-3)`

  b) `x²y²z+xy²z²+²yz²`

  `= xyz(xy+yz+xz)`

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )