phân tich đa thưc thanh nhân tử băng phuong phap đặt an dụ (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15

Question

phân tich đa thưc thanh nhân tử băng phuong phap đặt an dụ (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15

in progress 0
Khải Quang 2 years 2020-10-18T13:24:11+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:25:41+00:00

  $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15$

  $=[(x+1)(x+7)][(x+3)(x+5)]+15$
  $=(x^2+8x+7)(x^2+8x+15)+15$
  Đặt `x^2+8x+11=y`

  `=(y-4)(y+4)+15`

  `=y^2-4^2+15`

  `=y^2-1`

  `=(y-1)(y+1)`

  `=(x^2+8x+10)(x^2+8x+12)`

  0
  2020-10-18T13:26:02+00:00

   Giả sử `A=(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15`

  `=(x^2+8x+7)(x^2+8x+15)+15`

  Đặt `x^2+8x+11=t`

  `=> A=(t-4)(t+4)+15`

  `=t^2-16+15`

  `=t^2-1`

  `=(t-1)(t+1)`

  `=(x^2+8x+10)(x^2+8x+12)`

  `=(x^2+8x+10)(x^2+2x+6x+12)`

  `=(x^2+8x+10)[x(x+2)+6(x+2)]`

  `=(x^2+8x+10)(x+2)(x+6)`

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )