Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2-y^2-2x+2y

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử:
x^2-y^2-2x+2y

in progress 0
Khang Minh 8 tháng 2020-11-01T16:59:16+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

 1. `x^2-y^2-2x+2y`

  `=(x^2-y^2)-(2x-2y)`

  $=\left(x-y\right)\left(x+y\right)-2\left(x-y\right)$

  $=\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)$

 2. Đáp án:

  $=\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)$

  Giải thích các bước giải:

  $x^2-y^2-2x+2y$

  $=(x^2-y^2)-(2x-2y)$

  $=\left(x-y\right)\left(x+y\right)-2\left(x-y\right)$

  $=\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )