Phân tích đa thức sau thành nhân tử (x+a)(x+2a)(x+3a)(x+4a)+a^4

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử
(x+a)(x+2a)(x+3a)(x+4a)+a^4

in progress 0
King 9 months 2020-11-02T14:06:53+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T14:08:04+00:00

  `=(x^2+5ax+4a^2)(x^2+5ax+6a^2)+a^4`

  `=(x^2+5ax+4a)^2+2a^2(x^2+5ax+4a^2)+a^4`

  `=(x^2+5ax+4a^2+a^2)^2`

  `=(x^2+5ax+5a^2)^2`

   

  0
  2020-11-02T14:08:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(x+a)(x+2a)(x+3a)(x+4a)+a^4`

  `=[(x+a)(x+4a)][(x+2a)(x+3a)]+a^4`

  `=(x^2+5a+4a^2)(x^2+5a+6a^2)+a^4`

  `=(x^2+5a+5a^2)^2-a^4+a^4`

  `=(x^2+5a+5a)^2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )