phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) x^2+2xy+y^2-16 b) 2x^3+4x^2y+2xy^2 c) x^2-y^2+2y+1

Question

phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) x^2+2xy+y^2-16
b) 2x^3+4x^2y+2xy^2
c) x^2-y^2+2y+1

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-10-31T10:43:42+00:00 2 Answers 106 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:45:10+00:00

  Đáp án:

  a)  `x^2+2xy+y^2-16 =( x^2+2xy+y^2) – 4^2`

                                    `= (x+y)^2 -4^2`

                                   `= (x+y-4).(x+y+4)`

  b) `2x^3+4x^2y+2xy^2 = 2x(x^2 + 2xy + y^2)`

                                       `= 2x (x+y)^2`

  c)` x^2-y^2+2y+1 = x^2 – (-y^2 + 2y -1)`

                               `= x^2 – (-y+1)^2`

                               `= [ x- (-y+1) ]. (x-y+1)`

                               `= ( x + y-1).(x-y+1)`

  Mình giải chi tiết rồi 

  mong bạn cho mik ctlhn ạ~~

  0
  2020-10-31T10:45:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) x² + 2xy + y² – 16

  = ( x² + 2xy + y² ) – 4²

  = ( x + y )² – 4²

  = ( x + y – 4)( x + y + 4)

  b) 2x³ + $4x^{2}$y  + 2xy²

  = x . ( 2x² + 4xy + 2y² )

  c) x² – y² + 2y – 1 

  = x² – ( y² – 2y + 1 )

  = x² – ( y – 1 )²

  = ( x – y + 1 )( x + y – 1 )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )