phân tích các đa thức sau thành nhân tử (x-4)(x-5)(x-6)(x-7)-1680

Question

phân tích các đa thức sau thành nhân tử (x-4)(x-5)(x-6)(x-7)-1680

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-27T06:59:21+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:01:16+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  A = \left( {x – 4} \right)\left( {x – 5} \right)\left( {x – 6} \right)\left( {x – 7} \right) – 1680\\
   = \left( {x – 4} \right)\left( {x – 7} \right)\left( {x – 5} \right)\left( {x – 6} \right) – 1680\\
   = \left( {{x^2} – 7x – 4x + 28} \right)\left( {{x^2} – 6x – 5x + 30} \right) – 1680\\
   = \left( {{x^2} – 11x + 28} \right)\left( {{x^2} – 11x + 30} \right) – 1680\\
  Dat:{x^2} – 11x + 28 = a\\
   \Rightarrow {x^2} – 11x + 30 = a + 2\\
   \Rightarrow A = a.\left( {a + 2} \right) – 1680\\
   = {a^2} + 2a – 1680\\
   = {a^2} + 42a – 40a – 1680\\
   = \left( {a + 42} \right)\left( {a – 40} \right)\\
   = \left( {{x^2} – 11x + 28 + 42} \right).\left( {{x^2} – 11x + 28 – 40} \right)\\
   = \left( {{x^2} – 11x + 70} \right)\left( {{x^2} – 11x – 12} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )