ÔN TẬP HÌNH HỌC 6 (Ngày 30 / 03 / 2020) Câu 1: Cho điểm A nằm giữa B và C, hai tia nào là hai tia đối nhau? A. Hai tia CA và BC. B. Hai tia BC và BA.

Question

ÔN TẬP HÌNH HỌC 6 (Ngày 30 / 03 / 2020)
Câu 1: Cho điểm A nằm giữa B và C, hai tia nào là hai tia đối nhau?
A. Hai tia CA và BC. B. Hai tia BC và BA. C. Hai tia AC và CB. D. Hai tia AB và AC.
Câu 2: Đoạn thẳng . Điểm là trung điểm của đoạn thẳng thì đoạn thẳng bằng
A. B. C. D.
Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đoạn thẳng là hình gồm điểm và điểm
B. Đoạn thẳng là hình gồm đường thẳng
C. Đoạn thẳng là hình gồm hai điểm
D. Đoạn thẳng là hình gồm điểm , đểm và tất cả các điểm nằm giữa và
Câu 4: Nếu thì
A. D nằm giữa H và G. B. G nằm giữa D và H.
C. H nằm giữa D và G. D.
Câu 5: Điểm là trung điểm của đoạn thẳng khi
A. B. C. D.
Câu 6: Cho tia biết và , thì điểm nằm giữa là ?
A. B. C. D. hoặc
Câu 7: Bạn Tùng có sợi dây dài , em dùng dây đó đo chiều rộng lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng độ đài sợi dây . Chiều rộng của lớp học là
A. B. C. D.
Câu 8: Cho hình vẽ (Hình 1) , hãy cho biết trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. B.
C. D.

Câu 9: Hãy cho biết có bao nhiêu giao điểm trong hình vẽ (Hình 2) ?
A. 6. B. 4.
C. 7. D. 5

Câu 10: Trong hình vẽ (hình 3), có tất cả bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?
A. 5. B. 4.
C. 6. D. 7.

Câu 11: Cho bảy điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qua từng cặp điểm?
A. 15. B. 20. C. 10. D. 21.
Câu 12: Hãy cho biết có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình vẽ ( Hình 4)?
A. 6. B. 4.
C. 5. D. 7.

Câu 13: Cho đoạn thẳng . Điểm nằm giữa , biết thì đoạn thẳng bằng
A. B. C. D.
Câu 14: Với ba điểm thẳng hàng theo thứ tự như hình vẽ (Hình 5) thì tia trùng với tia là
A. tia B. tia
C. tia D. tia

Câu 15: Với ba điểm thẳng hàng theo thứ tự như hình vẽ (Hình 6) thì tia đối của tia là
A. tia B. tia
C. tia D. tia

Câu 16: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.
B. Hai tia Ox và Oy khác phía thì trùng nhau.
C. Hai tia Ox và Oy cùng phía thì đối nhau.
D. Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.
Bài 1: Cho hình vẽ bên
a) Viết tên các bộ ba điểm thẳng hàng
……………….;………………..;………………………
b) Viết tên ba bộ ba điểm không thẳng hàng
………………..;………………..;……………………..
Bài 2: Cho hình vẽ bên
a) Hãy kể tên các cặp tia đối nhau gốc M.
…………….;……………………;…………………..
b) Hãy kể tên các tia trùng nhau gốc N.
…………….;…………………..;……………………
c) Hai tia Ny và Oy có phải là hai tia trùng nhau không? Tại sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 3: Trên tia , vẽ hai điểm A, B sao cho và
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
b) So sánh OA và AB
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

in progress 0
Thanh Thu 12 months 2021-01-21T22:35:49+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

    0
    2021-01-21T22:37:54+00:00

    Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hình học 6 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )