Nhập ba số a, b, c bất kỳ. Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của 1 tam giác hay không? Thông báo lên màn hình thỏa mãn, ko thỏa mã

Question

Nhập ba số a, b, c bất kỳ. Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của 1 tam giác hay không? Thông báo lên màn hình thỏa mãn, ko thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng ?

in progress 0
Vodka 11 months 2020-12-02T04:21:26+00:00 3 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T04:23:23+00:00

  Program BTT:

  Uses crt;

  Var a, b, c : extended

  Begin

         Clrscr;

         Write(‘ Nhap a, b, c: ‘); Readln (a, b, c);

         If (a + b > c) and (a + c > b) and (b + c > a) then Write(‘Do la do dai 3 canh cua tam giac’)

         Else write (‘Do khong phai la do dai 3 canh cua tam giac’);

         Readln;

  End.

  0
  2020-12-02T04:23:24+00:00

  uses crt;
  var a,b,c:real;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap a: ‘); readln(a);
     write (‘Nhap b: ‘); readln(b);
     write(‘Nhap c: ‘); readln(c);
     if ((a+b)>c) and ((b+c)>a) and ((a+c)>b) then
     writeln(a:4:2,’,’,b:4:2,’,’,c:4:2, ‘ la ba canh cua tam giac’)
     else
     writeln(a:4:2,’,’,b:4:2,’,’,c:4:2, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac’);
     readln
  end.

  0
  2020-12-02T04:23:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhập vào 3 số a, b, c. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )