nhanh giúp mik vs vote 5*

Question

nhanh giúp mik vs vote 5*
nhanh-giup-mik-vs-vote-5

in progress 0
Verity 1 tháng 2021-05-15T23:25:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án + giải thích bước giải :

  Bài 1

  `a) 17 . (-53) + (-17) . 47 = 17 . [(-53) + (-47)] = 17 . (-100) = -1700`

  `b) (-5)/9 + (-8)/12=  (-11)/9`

  `c) 17/16 + 26/(-12) + 13/39 = (-53)/48 + 13/39 = (-37)/48`

  `d) (-1)/4 + ( (-5)/8 + 1/4) = (-1)/4 + (-5)/8 + 1/4 = ( (-1)/4 + 1/4) + (-5)/8 = (-5)/8`

  Bài 2

  `a) 5x + 17 = 2 -> 5x = -15 -> x= -3`

  `b) x – 1/4 = 2/3 + (-1)/6 -> x – 1/4 = 1/2 -> x = 3/4`

  `c) 1/2 – x = 7/8 -> x = (-3)/8`

  `d) 3/x = (-6)/13 -> 3 = x . (-6)/13 -> x = (-13)/2`

   

 2. Bài 2:

  a) 5x+17=2                        b)x-$\frac{1}{4}$ =$\frac{2}{3}$+$\frac{-1}{6}$ 

  5x=2-17                                x-$\frac{1}{4}$ =$\frac{4}{6}$+$\frac{-1}{6}$ 

  5x=-15                                  x-$\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{2}$ 

  x=(-15):5                               x= $\frac{1}{2}$+$\frac{1}{4}$

  x=-3                                      x=$\frac{1}{4}$

  Vậy, x=-3                               Vậy, x=$\frac{1}{4}$

  c)$\frac{1}{2}$-x=$\frac{7}{8}$                                  d)$\frac{3}{x}$=$\frac{-6}{13}$ 

  x=$\frac{1}{2}$-$\frac{7}{8}$                                      ⇔3.13=-6x

  x=$\frac{4}{8}$-$\frac{7}{8}$                                          -6x=39  

  x=$\frac{-3}{8}$                                           x=39:(-6)

  Vậy, x=$\frac{-3}{8}$                                   x=$\frac{-13}{2}$ 

                                            Vậy,   x=$\frac{-13}{2}$

Leave an answer

Browse
Browse