Multiply the following polynomials (3x-1) (2x^3+4x^2-5)

Question

Multiply the following polynomials (3x-1) (2x^3+4x^2-5)

in progress 0
Thiên Ân 3 days 2021-07-22T21:00:34+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T21:02:28+00:00

  Answer:

  -7x^*(9)

  Step-by-step explanation:

  .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )