Một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 11km/h lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 30p tính quãng đường

Question

Một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 11km/h lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 30p tính quãng đường

in progress 0
Nho 2 years 2021-05-10T08:28:27+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T08:29:45+00:00

  Đáp án:

   `66km`

  Giải thích các bước giải:

  *Vận tốc lúc đi ít hơn lúc về nên thời gian về ít hơn thời gian đi 30p ạ;-;

   Tỉ số giữa vận tốc đi và vận tốc về là:

      `11 : 12 = 11/12`

  Trên cùng 1 quãng đường vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa thời gian lúc đi và thời gian lúc về là `12/11`

  Đổi `30` phút = `0,5` giờ

  Thời gian lúc đi từ `A → B` là:

     $0,5 : (12 – 11) × 12 = 6 (giờ)$

  Quãng đường `AB` là:

      $11 × 6 = 66 (km)$

          Đ/S: `66km`

  0
  2021-05-10T08:30:15+00:00

  Đáp án+giải thích

  Giải thích các bước giải:

  *Vận tốc lúc đi ít hơn lúc về nên thời gian về ít hơn thời gian đi 30p 

   Tỉ số giữa vận tốc đi và vận tốc về là:

      :12=11/12

  Trên cùng 1 quãng đường vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa thời gian lúc đi và thời gian lúc về là 

  Đổi phút = 0,5 giờ

  Thời gian lúc đi từ  là:

     

  Quãng đường AB là:

      

          Đ/S: 

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )