một cửa hàng có 2 tấn 700kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/7 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tạ gạo mỗi loại ?

Question

một cửa hàng có 2 tấn 700kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng 2/7 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tạ gạo mỗi loại ?

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-10-31T13:26:34+00:00 2 Answers 282 views 0

Answers ( )

  1
  2020-10-31T13:27:49+00:00

  Đổi:          2 tấn 700 kg = 27 tạ

  Coi số gạo nếp là 2 phần thì số gạo tẻ là 7 phần.

  Cửa hàng đó có số tạ gạo nếp là:

        27 : (2 + 7) . 2 = 6(tạ)

  Cửa hàng đó có số tạ gạo tẻ là:

        27 – 6 = 21(tạ)

  Chúc học tốt!!!

  0
  2020-10-31T13:28:16+00:00

  Đáp án:

  Gạo nếp có `6` tạ và gạo tẻ có `21` tạ

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `2` tấn `700 kg= 2700kg`

  Ta có sơ đồ :

  Gạo nếp: |———|———-|                                           Tổng có `2700kg`

  Gạo tẻ  :  |———-|———|———-|———-|———–|———–|———-|

  Cửa hàng đó có tổng tất cả số gạo nếp là:

  `2700÷(2+7) × 2= 600( kg) `

                           `=6` tạ

  Cửa hàng đó có tổng tất cả số gạo tẻ là:

  `2700÷ (2+7) × 7= 2100(kg)`

                            `= 21` tạ

  Đáp số:Gạo nếp: `6` tạ

              Gạo tẻ: `21` tạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )