Mọi người giúp minh với! Mình cảm ơn. ( mọi người dùng tính chất đường trung bình trong tam giác giúp mình nha)

Question

Mọi người giúp minh với!
Mình cảm ơn.
( mọi người dùng tính chất đường trung bình trong tam giác giúp mình nha)
moi-nguoi-giup-minh-voi-minh-cam-on-moi-nguoi-dung-tinh-chat-duong-trung-binh-trong-tam-giac-giu

in progress 0
King 1 year 2020-11-10T07:41:04+00:00 2 Answers 88 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T07:42:24+00:00

  Đáp án: $a)x=14cm$

                $b)x=4cm$

                $c)x=5,5cm$

  Giải thích các bước giải:

  a) Xét $ΔABC$ có $AM=MB;AN=NC$

  $⇒MN$ là đường trung bình $ΔABC$

  `⇒MN=\frac{1}{2}BC`

  $⇒BC=2MN⇒x=2.7=14(cm)$

  b) Từ $IK⊥AB;AC⊥AB⇔IK//AC$

  Xét $ΔABC$ có $BK=KC;IK//AC$

  $⇒BI=IA⇒x=4cm$

  c) Từ $∠PQB=∠ACB=30^o$ mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

  $⇒PQ//AC$

  Xét $ΔABC$ có $AP=PB;PQ//AC⇒BQ=CQ$

  Xét $ΔABC$ có $AP=PB;BQ=CQ$

  $⇒PQ$ là đường trung bình $ΔABC$

  `⇒PQ=\frac{1}{2}AC⇒x=\frac{1}{2}.11=5,5(cm)`

  0
  2020-11-10T07:42:38+00:00

  a) $M,N$ là trung điểm $AB,AC$

  $→MN$ là đường trung bình $ΔABC$

  $→MN=\dfrac{1}{2}BC$

  $→BC=MN:\dfrac{1}{2}=MN.2=MN.2=14$

  $→x=14cm$

  b) $IK⊥AB,AC⊥AB$

  $→IK//AC$ mà $K$ là trung điểm $BC$

  $→IK$ là đường trung bình $ΔABC$

  $→I$ là trung điểm $AB$

  $→IA=IB=4cm$

  $→x=4cm$

  c) $\widehat{BQP}=\widehat{ACB}=30^\circ$

  mà 2 góc ở vị trí đồng vị

  $→PQ//AC$ mà $P$ là trung điểm $AB$

  $→PQ$ là đường trung bình $ΔABC$

  $→PQ=\dfrac{1}{2}AC$

  $→PQ=\dfrac{1}{2}.11=5,5$

  $→x=5,5cm$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )