mọi người giúp mình giải nha

Question

mọi người giúp mình giải nha
moi-nguoi-giup-minh-giai-nha

in progress 0
RuslanHeatt 2 tháng 2021-04-19T11:27:26+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

 1. =Đáp án:

   Câu 1 :

  a,   Thay m=-3 vào pt ta có :

             x²-(-3.2-1)x+(-3)²-2=0

    ⇔x²+7x+7=0

      Có Δ=7²-4.7=21 >0

    ⇒Pt có 2 nghiệm phân biệt là :

          x1=$\frac{-7+√21}{2}$ 

         x2=$\frac{-7-√21}{2}$ 

  b, Có Δ=(2m-1)²-4.(m²-2)=4m²-4m+1-4m²+8=-4m+9

     Để pt có 2 nghiệm x1,x2 thì Δ≥0 hay -4m+9≥0

                                                          ⇔m≤$\frac{9}{4}$ 

    Theo Vi-ét ta có :

          $\left \{ {{x1+x2=2m-1} \atop {x1.x2=m²-2}} \right.$ 

    Ta có :   x1.(1-x2)-x2.(x1-1)=-9

          ⇔x1-x1.x2-x1.x2+x2=-9

          ⇔(x1+x2) -2.x1x2=-9

        ⇔ 2m-1 -2.(m²-2)=-9

        ⇒  -2m²+2m+3+9=0

        ⇔-2m²+2m+12=0

        ⇒m²-m-6=0

      Có Δ=1²+4.6=25

    ⇒Pt có 2 nghiệm phân biệt là:

           m1=3

           m2=-2

  Vậy với m=3;m=-2 thì pt có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn yêu cầu

  Giải thích các bước giải:

   

 2. a/ \(m=-3\\→x^2-[2.(-3)-1]x+(-3)^2-2=0\\↔x^2+7x+7=0\\Δ=7^2-4.1.7=21>0\\→\text{Pt có 2 nghiệm phân biệt}\\\left[ \begin{array}{l}x_1=\dfrac{-7+\sqrt{21}}{2}\\x_2=\dfrac{-7-\sqrt{21}}{2}\end{array} \right. \)

  b/ \(Δ=[-(2m-1)]^2-4.1.(m^2-2)=4m^2-4m+1-4m^2+8=-4m+9≥0\\↔m≤\dfrac{9}{4}\\\text{Theo Vi-ét}:\\\begin{cases}x_1+x_2=2m-1\\x_1x_2=m^2-2\end{cases}\\  x_1(1-x_2)-x_2(x_1-1)=-9\\↔x_1-x_1x_2-x_1x_2+x_2=-9\\↔(x_1+x_2)-2x_1x_2=-9\\↔2m-1-2.(m^2-2)+9=0\\↔-2m^2+2m+12=0\\↔m^2-m-6=0\\↔m^2-3m+2m-6=0\\↔m(m-3)+2(m-3)=0\\↔(m+2)(m-3)=0\\↔m+2=0\quad or\quad m-3=0\\↔m=-2(TM)\quad or\quad m=3(KTM)\\\text{Vậy}\,\, m=-2\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )