mọi người đọc rồi cố gắng giải chi tiết giúp mình để mình có thể hiểu ,được không ạ ? Cảm ơn mọi người nhiều ạ !!!

Question

mọi người đọc rồi cố gắng giải chi tiết giúp mình để mình có thể hiểu ,được không ạ ? Cảm ơn mọi người nhiều ạ !!!
moi-nguoi-doc-roi-co-gang-giai-chi-tiet-giup-minh-de-minh-co-the-hieu-duoc-khong-a-cam-on-moi-ng

in progress 0
Ben Gia 8 tháng 2020-11-02T11:41:36+00:00 1 Answers 62 views 0

Answers ( )

 1. a) Áp dụng định lý $\cos$ ta được:

  $BC^2 = AB^2 + AC^2 – 2AB.AC.\cos\widehat{BAC}$

  $\Leftrightarrow BC^2 = 2AB^2(1- \cos\widehat{BAC}) = 2.8^2.(1-\cos34^o)$

  $\Rightarrow BC =\sqrt{2.64(1 – \cos34^o)} \approx 4,6779 \, cm$

  b) Áp dụng định lý $\cos$ ta được:

  $CD^2 = AC^2 + AD^2 – 2.AC.AD.\cos\widehat{CAD}$

  $\Leftrightarrow CD^2 = 8^2 + 10,6^2 – 2.8.10,6.\cos42^o \approx 50,3226$

  $\Rightarrow CD \approx 7,0938 \, cm$

  $AC^2 = AD^2 + CD^2 – 2AD.CD.\cos\widehat{ADC}$

  $\Rightarrow \cos\widehat{ADC} = \dfrac{AD^2 + CD^2 – AC^2}{2AD.CD} \approx 0,6572$

  $\Rightarrow \widehat{ADC} = \arccos0,6572 \approx 48,91^o$

  c) Kẻ $BH\perp AD$

  $\Rightarrow BH = AB.\sin\widehat{BAH} = 8.\sin76^o \approx 7,7624\, cm$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )