mọi ng ơi tìm ĐKXĐ giúp mình với????

Question

mọi ng ơi tìm ĐKXĐ giúp mình với????
moi-ng-oi-tim-dkd-giup-minh-voi

in progress 0
Verity 8 tháng 2020-10-31T19:52:47+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

 1. 1c. 4x^2-1≥ 0⇒$4x^{2}$ ≥1

                      ⇔$x^{2}$ ≥$\frac{1}{4}$ 

                        ⇔x≥ 1/4

  g. x-4 >0 ⇔x>4

  2c.     x≥0; x≥1⇒x≥1

  g.   x>1  

  câu bổ sung:

  x^2-1 ≥0⇔  x^2≥1

                  ⇔  x≥1/2

Leave an answer