Answers ( )

  0
  2021-08-12T23:23:59+00:00

  Answer:

  ? = 7/2

  Step-by-step explanation:

  ? = x

  a denominator can’t be equal to 0

  x ≠ 0

  14/x = 4

  14 = 4x

  x = 7/2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )