mng ch em hỏi là tại sao không phải là thuộc A và B ạ mà lại là thuộc A hoặc thuộc B ạ

Question

mng ch em hỏi là tại sao không phải là thuộc A và B ạ mà lại là thuộc A hoặc thuộc B ạ
mng-ch-em-hoi-la-tai-sao-khong-phai-la-thuoc-a-va-b-a-ma-lai-la-thuoc-a-hoac-thuoc-b-a

in progress 0
Dâu 1 year 2020-10-31T10:28:29+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T10:30:06+00:00

  Phân biệt “và”, “hoặc”:

  – “thuộc A hoặc thuộc B”: tập hợp các phần tử của A hoặc của B, tức là chứa tất cả phần tử của A, B. Vậy đây là hợp của A và B.

  – “thuộc A thuộc B”: tập hợp các phần tử phải vừa thuộc A vừa thuộc B. Vậy đây là giao của A và B.

  -1
  2020-10-31T10:30:08+00:00

  Nếu chỉ nói thuộc $A$ và $B$ thì tập hợp $C$ sẽ gồm những phần tử giống nhau của cả $A$ và $B$  $-$ ta gọi đó là giao. Còn nói thuộc $A$ hoặc thuộc $B$ thì tập hợp $C$ sẽ gồm tất cả các phần tử của $A$ và $B$ $ -$ ta gọi đó là hợp

  Ví dụ : $A$ $=$ {  $ a $ $ , $ $ b $ $ , $ $ c $  }

              $B$ $=$  {  $ a $ $ , $ $ b $ $ , $ $ d $ } 

  $A$ $∩$ $B$ $=$  {  $ a $  $ , $ $ b $ } $-$ Nói thuộc $A$ và $B$

  $A$ $∪$ $B$ $=$  {  $ a $ $ , $ $ b $ $ , $ $ c $ $ , $ $ d $  } $-$ Nói thuộc $A$ hoặc thuộc $B$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )