Mn giúp tớ thực hiện phép tính nhé

Question

Mn giúp tớ thực hiện phép tính nhé

mn-giup-to-thuc-hien-phep-tinh-nhe

in progress 0
Dâu 1 year 2020-11-10T09:09:23+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T09:10:28+00:00

   Bạn tham khảo bên dưới nhé :

    (x+1)³ – x.(x-2)² -1

  = x³ + 3.x².1 + 3.x.1² + 1³ – x.(x² – 4x + 4) – 1

  = x³ + 3.x² + 3.x + 1 – x³ + 4x² – 4x – 1

  = 7x² – x 

    ( x-2)³ – x².(x-6)

  = x³ – 3.x².2 + 3.x.2² – 2³ – x³ + 6x²

  = x³ – 6x² + 12x – 8 – x³ + 6x²

  = 12x – 8

  0
  2020-11-10T09:10:53+00:00

  Đáp án:

  a/ $7x^2-x$

  b/ $12x-8$

  Giải thích các bước giải:

  a/ $(x+1)^3-x(x-2)^2-1$

  $=x^3+3x^2+3x+1-x(x^2-4x+4)-1$

  $=x^3+3x^2+3x+1-x^3+4x^2-4x-1$

  $=7x^2-x$

  b/ $(x-2)^3-x^2(x-6)$

  $=x^3-6x^2+12x-8-x^3+6x^2$

  $=12x-8$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )