Mn giúp mình với mình xin cảm ơn Mn

Question

Mn giúp mình với mình xin cảm ơn Mn
mn-giup-minh-voi-minh-in-cam-on-mn

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-11-27T03:46:30+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:47:38+00:00

  Đáp án:

  23 .

  a, Biến đổi VT ta có : 

  `VT = (2 – \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})`

  `= 2^2 – (\sqrt{3})^2`

  `= 4 – 3`

  `= 1“= VP`

  `=> đpcm`

  b, Ta có : 

  `(\sqrt{2006} – \sqrt{2005})(\sqrt{2006} + \sqrt{2005})`

  `= (\sqrt{2006})^2 – (\sqrt{2005})^2`

  `= 2006 – 2005`

  `= 1`

  `=> \sqrt{2006} – \sqrt{2005}` và `\sqrt{2006} + \sqrt{2005}` là 2 số nghịch đảo

  Ta có nhận xét : 2 số ngịch đảo là 2 số có tích là 1

  24.

  a, Ta có : 

  `\sqrt{4(1 + 6x + 9x^2)^2}`

  ` = 2|(1 + 6x + 9x)^2|`

  `= 2|(3x + 1)^2|`

  `= 2(3x + 1)^2`

  Thay `x = -\sqrt{2}` vào  bt ta được : 

  ` 2(3.(-\sqrt{2}) + 1)^2`

  `= 2(1 – 3.\sqrt{2})^2`

  `= 2(1 – 2.1.3.\sqrt{2} + (3.\sqrt{2})^2)`

  `= 2(1 – 6.\sqrt{2} + 18)`

  `= 2 – 12.\sqrt{2} + 36`

  `= 38 – 12.\sqrt{2} ~ 21.0294372515229`

  b, Ta có :

  `\sqrt{9a^2(b^2 + 4 – 4b)}`

  `= |3a| . |b^2 – 4b + 4|`

  `= |3a| . |(b – 2)^2|`

  `= |3a| . |b – 2|`

  Thay `a = -2` và `b = – \sqrt{3}` vào bt ta được

  ` |3.(-2)| . | – \sqrt{3} – 2|`

  `= |-6| . |-( \sqrt{3} + 2)|`

  `= 6 . (\sqrt{3} + 2)`

  `= 12 + 6.\sqrt{3} ~ 22.3923048454133`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-27T03:47:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) $\sqrt{4(1+6x+9x^2)^2}$

  $=\sqrt{4[(3x+1)^2]^2}$

  $=2|(3x+1)^2|$

  $=2(3x+1)^2$

  Thay $x=\sqrt{2}$ , ta có :

  $2[3.(-\sqrt{2})+1)^2$

  $=2[1-3\sqrt{2}]^2$

  $=2[1-6\sqrt{2}+3^2.2]$

  $=2[1-6\sqrt{2}+18]$

  $=2-12\sqrt{2}+36$

  $=38-12\sqrt{2}$

  $=21,032$

  b) $\sqrt{9a^2(b^2+4-4b)}$

  $=\sqrt{9a^2(b-2)^2}$

  $=|3a|.|b-2|$

  Thay $a=-2 ; b=-\sqrt{3}$ , ta có :

  $|3.(-2)|.|-\sqrt{3}-2|$

  $=|-6|.|-(\sqrt{3}+2)|$

  $=6(\sqrt{3}+2)$

  $=6\sqrt{3}+12$

  $=22,392$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )