¿ ʇᴉ ǝʌlos noʎ uɐɔ {12}^{2} + {5}^{2} = x

Question

¿ ʇᴉ ǝʌlos noʎ uɐɔ

 {12}^{2} + {5}^{2} = x

in progress 0
Thông Đạt 2 months 2021-07-28T08:17:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T08:18:43+00:00

  Answer:

  x= 169

  Step-by-step explanation:

  12*12= 144

  5*5= 25

  x= 144+25

  x= 169

  ….

  0
  2021-07-28T08:19:03+00:00

  Answer:

  here’s the solution :-

  =》

  x = {12}^{2} + {5}^{2}

  =》

  x = 144 + 25

  =》

  x = 169

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )