lm hộ mik đi ạ please

Question

lm hộ mik đi ạ please

lm-ho-mik-di-a-please

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-11-29T08:44:30+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T08:45:58+00:00

  Đáp án: `13sqrt{2} – 29`

  Giải thích các bước giải:

  `PT`

  `= 3sqrt{2} – 2 – (2 – 10sqrt{2} + 25)`

  `= 3sqrt{2} – 2 – 2 + 10sqrt{2} – 25`

  `= 13sqrt{2} – 29`

  0
  2020-11-29T08:46:11+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{2}$ $.(3-$$\sqrt{2}$$)-($$\sqrt{2}$$-5$)

  $⇔ 3$$\sqrt{2}$$-2-(2-10$$\sqrt{2}$$+25$)

  $⇔ 3$$\sqrt{2}$$-2-(27-10$$\sqrt{2}$)

  $⇔ 3$$\sqrt{2}$$-2-27-10$$\sqrt{2}$

  $⇒ 13$$\sqrt{2}$$-29$

  Hc tốt!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )