lm hộ e bài 3 + 4 + 5 + 7 ạ!!! Giúp e với đi ạ e cần gấp lắm…….. Nếu e có nhiều điểm thì e sẽ cho sau ạ!!!

Question

lm hộ e bài 3 + 4 + 5 + 7 ạ!!!
Giúp e với đi ạ e cần gấp lắm……..
Nếu e có nhiều điểm thì e sẽ cho sau ạ!!!
lm-ho-e-bai-3-4-5-7-a-giup-e-voi-di-a-e-can-gap-lam-neu-e-co-nhieu-diem-thi-e-se-cho-sau-a

in progress 0
Calantha 9 months 2020-10-29T11:33:41+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T11:34:58+00:00

  Đáp án:

   

  Bài 3 : Tính giá trị biểu thức

  a) 54 673 + 2068 × 5 – 34142

  = ( 54 673 – 34142 ) + 2068 × 5

  = 20531 + 10340

  = 30871

  b) 26 781 + 756 × 4

  = 26 781 + 3024

  = 29805

  Bài 4 : Tính giá trị biểu thức

  a) 18 + 987 – m với = 25

  Ta có :

  18 + 987 – m

  = 18 + 987 – 245

  = 18 + ( 987 – 245 )

  = 18 + 742

  = 760

  b, 9 × a + 2356 với a = 100 

  Ta có :

  9 × a + 2356

  = 9 x 100 + 2356

  = 900 + 2356

  = 3256

  Bài 5 :                         

                                     Bài giải :

       Số mét đường ngày thứ nhất và ngày thứ hai đắp được là :

                              200 + 150 = 350 ( m ) 

     Số mét đường ngày thứ ba đắp được là : 

                              350 : 2 = 175 ( m ) 

  Tổng số mét đường cả ba đội đắp được là :

                     200 + 150 + 175 = 525 ( m )

      Trung bình mỗi ngày đội đó đắp được số mét đường là :

                           525 : 3 = 175 ( m ) 

                                     Đáp số : 175 mét đường

  Bài 7 : 

                                      Bài giải :

                    Chiều dài của hình chữ nhật là : 

                               30 : 5 = 6 ( cm )

                    Chu vi của hình chữ nhật là : 

                               ( 5 + 6 ) × 2 = 22 ( cm )

                                    Đáp số : 22 cm.

   

  0
  2020-10-29T11:35:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 3 : 

  a, 54 673 + 2068 x 5 – 34142

  = ( 54 673 – 34142 ) + 2068 x 5

  = 20531 + 10340

  = 30871

  b, 26 781 + 756 x 4

  = 26 781 + 3024

  = 29805

  Bài 4 : 

  a, Với m = 245 thì biểu thức có giá trị là : 

  18 + 987 – m = 18 + 987 – 245 = 18 + ( 987 – 245 ) = 18 + 742 = 760

  b, 9 x a + 2356 với a = 100 thì biểu thức có giá trị là :

  9 x a + 2356 = 9 x 100 + 2356 = 900 + 2356 = 3256

  Bài 5 : 

           Ngày thứ nhất và ngày thứ hai đắp được số m đường là :

                              200 + 150 = 350 ( m ) 

           Ngày thứ ba đắp được là : 

                              350 : 2 = 175 ( m ) 

           Trung bình mỗi ngày đội đó đắp được số m đường là :

                              ( 350 + 175 ) : 3 = 175 ( m ) 

                                     Đáp số : 175 m

  Bài 7 : 

                    Chiều dài hình chữ nhật là : 

                               30 : 5 = 6 ( cm )

                    Chu vi của hình chữ nhật là : 

                               ( 5 + 6 ) x 2 = 22 ( cm )

                                    Đáp số : 22 cm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )