Let f(x) = 6×2 + 5 and g(x) = 3x-5. Find g(f(0))

Question

Let f(x) = 6×2 + 5 and g(x) = 3x-5. Find g(f(0))

in progress 0
Thiên Hương 7 months 2021-08-02T05:48:52+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-02T05:50:10+00:00

    Answer:

    10

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )