Let f(x) = 2/x and g(x) = 2/x what is (g o f)(x)?

Question

Let f(x) = 2/x and g(x) = 2/x what is (g o f)(x)?

in progress 0
niczorrrr 1 year 2021-09-05T01:09:28+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T01:11:14+00:00

  Answer:

  (g o f)(x) = x

  Step-by-step explanation:

  Given the functions f(x) = 2/x and g(x) = 2/x

  (g o f)(x) = g(f(x))

  g(f(x)) = g(2/x)

  Replace x with 2/x in g(x)

  g(f(x)) = 2/(2/x)

  g(f(x)) = 2 * x/2

  g(f(x)) = 2x/2

  g(f(x)) = x

  Hence the composite function g o f)(x) is x

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )