Let A,B,C,D,E and F be real number

Question

Let A,B,C,D,E and F be real number
let-a-b-c-d-e-and-f-be-real-number

in progress 0
Thu Giang 9 months 2021-05-07T01:58:53+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T02:00:37+00:00

  theo mình đáp ans là 6

  0
  2021-05-07T02:00:38+00:00

  Đáp án: $6$

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $(x+2y+3z)^2$

  $=(x+2y)^2+2.3z.(x+2y)+(3z)^2$

  $=x^2+4xy+4y^2+6xz+12yz+9z^2$

  Đồng nhất hệ số, ta có: $A=1;B=4;C=9;D=4;E=12;F=6$

  Như vậy, trung bình cộng của chúng là:

  `frac{1+4+9+4+12+6}{6}=6`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )