Làm giúp mình bài 1 với

Question

Làm giúp mình bài 1 với
lam-giup-minh-bai-1-voi

in progress 0
Calantha 8 tháng 2020-11-02T12:20:17+00:00 1 Answers 56 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  2) \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 9\\
  x = 4\\
  x = 0
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)P = \dfrac{{2x + 4\sqrt x  + 6 + \left( {\sqrt x  – 2} \right)\left( {\sqrt x  + 3} \right) + 3\left( {\sqrt x  – 1} \right) – 2\left( {x + 2\sqrt x  – 3} \right)}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{2x + 4\sqrt x  + 6 + x + \sqrt x  – 6 + 3\sqrt x  – 3 – 2x – 4\sqrt x  + 6}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{x + 4\sqrt x  + 3}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt x  + 3} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 1}}\\
  2)P = \dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 1}} = \dfrac{{\sqrt x  – 1 + 2}}{{\sqrt x  – 1}} = 1 + \dfrac{2}{{\sqrt x  – 1}}\\
  P \in Z \Leftrightarrow \dfrac{2}{{\sqrt x  – 1}} \in Z\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  – 1 \in U\left( 2 \right)\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  – 1 = 2\\
  \sqrt x  – 1 =  – 2\left( l \right)\\
  \sqrt x  – 1 = 1\\
  \sqrt x  – 1 =  – 1
  \end{array} \right. \to \left[ \begin{array}{l}
  \sqrt x  = 3\\
  \sqrt x  = 2\\
  \sqrt x  = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 9\\
  x = 4\\
  x = 0
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer