Làm giùm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Question

Làm giùm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lam-gium-diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

in progress 0
Phúc Điền 9 months 2021-04-23T13:23:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T13:25:29+00:00

  a) 3 1/2 – 1/2x = 2/3

  ⇔7/2 – 1/2x = 2/3

  ⇔1/2x = 7/2 – 2/3

  ⇔1/2x = 21/6 – 2/6

  ⇔1/2x = 19/6

  ⇔x = 19/6 : 1/2

  ⇔x = 19/6 x 2

  ⇔x = 19/3

  b) 1/3 + 2/3 : x = -7

  ⇔2/3 : x = -7 – 1/3

  ⇔2/3 : x = -21/3 – 1/3

  ⇔2/3 : x = -22/3

  ⇔x = 2/3 : -22/3

  ⇔x = 2/3 x 3/-22

  ⇔x = -1/11

  d) (2x – 3)(6 – 2x) = 0

  ⇔[2x-3 = 0

  [6-2x=0

  ⇔[2x=0+3

  [2x=2-0

  ⇔[2x=3

  [2x=6

  ⇔[x=3:2

  [x=6:2

  ⇔[x=3/2

  [x=3

  0
  2021-04-23T13:25:30+00:00

  *Lời giải :

  `a) 3 1/2 – 1/2x = 2/3`

  `-> 7/2 – 1/2x = 2/3`

  `-> 1/2x = 7/2 – 2/3`

  `-> 1/2x = 17/6`

  `-> x = 17/6 : 1/2`

  `-> x = 17/3`

  Vậy `x = 17/3`

  `b) 1/3 + 2/3 😡 = -7`

  `-> 2/3 : x = -7 – 1/3`

  `-> 2/3 : x = (-22)/3`

  `-> x = 2/3 : (-22)/3`

  `-> x = (-1)/11`

  Vậy `x = (-1)/11`

  `c) 1/3x + 2/5 (x – 1) = 0`

  `-> 1/3x + 2/5x – 2/5 = 0`

  `-> (1/3 + 2/5) . x = 0 + 2/5`

  `-> 11/15x = 2/5`

  `-> x = 2/5 : 11/15`

  `-> x = 6/11`

  Vậy `x = 6/11`

  `d) (2x – 3) (6 – 2x) = 0`

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}2x-3=0\\6-2x=0\end{array} \right.\) 

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}2x=3\\2x=6\end{array} \right.\) 

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=3\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=  3/2` hoặc `x = 3`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )