Làm full nha.thanks!

Question

Làm full nha.thanks!
lam-full-nha-thanks

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-04T09:35:33+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T09:37:10+00:00

  1.

  b) 25 = 5 mũ 2

  e) 216 = 6 mũ 3

  h) 81 = 9 mũ 2 = 3 mũ 4

  c) 64 = 8 mũ 2 = 2 mũ 6

  f) 36 = 6 mũ 2 

  k) 16 = 4 mũ 2 = 2 mũ 4

  Chúc bạn học tốt.

  mk chỉ biết vậy nên xin bạn đừng giận

   

  0
  2020-11-04T09:37:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Bài 1:}$

  $b)25=5^2$

  $e)216=$

  $h)81=9^2=3^4$

  $c)64=4^3=8^2$

  $f)36=6^2$

  $k)16=4^2=2^4$

  $\text{Bài 2:}$

  $D)125^4.25^3.5^{24}=(5^3)^4.(5^2)^3.5^{24}$

                                 $=5^{12}.5^6.5^{24}$

                                 $=5^{42}$

  $E)25^3.125=(5^2)^3.5^3$

                  $=5^6.5^3$

                  $=5^9$

  $H)a^3.a^9=a^{12}$

  $K)(a^5)^7=a^{35}$

  $\text{Bài 3:}$

  $a)16^6:4^2=16^6:16=16^5$

  $b)27^8:9^4=(3^3)^8:(3^2)^4=3^{24}:3^8=3^{16}$

  $c)125^5:25^3=(5^3)^5:(5^2)^3=5^{15}:5^6=5^9$

  $\text{Bài 4:}$

  $a)2^x-15=113$

  $⇔2^x=128$

  $⇔2^x=2^7$

  $⇔x=7$

  $\text{Vậy $x=7$}$

  $b)(7x-11)^3=2^5.5^2+200$

  $⇔(7x-11)^3=1000$

  $⇔(7x-11)^3=10^3$

  $⇔7x-11=10$

  $⇔7x=21$

  $⇔x=3$

  $\text{Vậy $x=3$}$

  $c)(2x+1)^3=343$

  $⇔(2x+1)^3=7^3$

  $⇔2x+1=7$

  $⇔2x=6$

  $⇔x=3$

  $\text{Vậy $x=3$}$

  $d)720:[41-(2x-5)]=2^3.5$

  $⇔720:(41-2x+5)=40$

  $⇔41-2x+5=720:40=18$

  $⇔-2x=18-46=-28$

  $⇔x=14$

  $\text{Vậy $x=14$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )