Không dấu việc của thợ may Thêm huyền là giúp khách hàng ngày qua sông thêm hỏi rực rỡ hơn hồng đội nón thêm ngã vui lòng mẹ cha dấu huyền là gì

Question

Không dấu việc của thợ may
Thêm huyền là giúp khách hàng ngày qua sông
thêm hỏi rực rỡ hơn hồng
đội nón thêm ngã vui lòng mẹ cha
dấu huyền là gì

in progress 0
Doris 3 months 2021-06-28T20:46:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T20:47:54+00:00

  Không dấu là việc của thợ may là đo

  Thêm huyền là giúp khách hàng ngày qua sông là đò

  Thêm hỏi rực rỡ hơn hồng là đỏ

  Đội nón thêm ngã vui lòng mẹ cha là đỗ

  Còn dấu huyền là đồ

  0
  2021-06-28T20:48:30+00:00

  Không dấu việc của thợ may => Đo 

  Thêm huyền là giúp khách hàng ngày qua sông => Đò 

  Thêm hỏi rực rỡ hơn hồng => Đỏ 

  Đội nón thêm ngã vui lòng mẹ cha => Đỗ 

  ⇒ Chữ cần tìm là chữ `” Đo “`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )