Khai triển $(a+6b+7c+8d)^{1550}$.Hỏi hệ số số hạng thứ $1445$ có ước nhỏ nhất là: $A.2$ $B.3$ $C.5$ $D.7$

Question

Khai triển $(a+6b+7c+8d)^{1550}$.Hỏi hệ số số hạng thứ $1445$ có ước nhỏ nhất là:
$A.2$
$B.3$
$C.5$
$D.7$

0
Khải Quang 2 years 2020-10-30T02:56:41+00:00 0 Answers 40 views 0

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )