If y=x2? – 5, find f(-4). A-9 B-21 O C 11 D -13

Question

If y=x2? – 5, find f(-4).
A-9
B-21
O
C 11
D -13

in progress 0
Thu Nguyệt 2 weeks 2021-09-01T18:26:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T18:27:12+00:00

  y = x²-5

  f(x) = x² – 5

  f(-4) = (-4)² – 5

  f(-4) = 16 – 5

  f(-4) = 11

  Answer : C.11

  give me brainliest pls hehe

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )