If g(x) = 4x – 9. solve g[g(x)] = g(x) for x.​

Question

If g(x) = 4x – 9. solve g[g(x)] = g(x) for x.​

in progress 0
Thông Đạt 6 months 2021-07-26T08:35:05+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T08:36:18+00:00

  Answer:

  f
  (
  x
  +
  4
  /9
  )  =  4
  x  −  65/
  9

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )