If f(x) = 4x + 5,, determine f(-2). a. -7/4 b. 13 c. -3 d. 7

Question

If f(x) = 4x + 5,, determine f(-2).
a. -7/4
b. 13
c. -3
d. 7

in progress 0
Nho 6 months 2021-09-04T10:43:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T10:44:28+00:00

  Answer:

  -3

  Step-by-step explanation:

  f(x) = 4x + 5

  Let x = -2

  f(-2) = 4(-2) + 5

          =-8+5

             -3

  0
  2021-09-04T10:44:59+00:00

  Answer:

  C

  Step-by-step explanation:

  f(-2) = 4(-2) + 5

  f(-2) = -8 + 5

  f(-2) = -3

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )