If f(x)=2x-5 and g(x)=4x ,find g(f(6)) ??

Question

If f(x)=2x-5 and g(x)=4x ,find g(f(6)) ??

in progress 0
Mít Mít 1 day 2021-07-21T05:25:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T05:27:32+00:00

  Answer: 28

  Step-by-step explanation:

  f(x) = 2(6) – 5 = 7

  g(x) = 4(7)= 28

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )