If f(x) = 2x + 1, and g(x) = x – 3, then f(g(x)) = [ ? ]x + [ ]

Question

If f(x) = 2x + 1, and
g(x) = x – 3, then
f(g(x)) = [ ? ]x + [ ]

in progress 0
Gia Bảo 4 months 2021-09-03T17:27:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T17:28:48+00:00

  Answer:

  f(g(x))=2x-5

  Step-by-step explanation:

  f(g(x))=2(x-3)+1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )