If AB = 3x – 5 and AC = 5x – 22 , Find AB

Question

If AB = 3x – 5 and AC = 5x – 22 , Find AB

in progress 0
Mít Mít 3 weeks 2021-08-31T14:33:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T14:34:55+00:00

    I think uhhhhh I thinks uhhhhhh 21

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )