If a:b = 3:4 and b:c= 5:7, find a:c. WORKING OUT NEEDED.

Question

If a:b = 3:4 and b:c= 5:7, find a:c. WORKING OUT NEEDED.

in progress 0
Thành Đạt 3 months 2021-08-22T11:21:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T11:22:22+00:00

  Answer:

  3:7

  Step-by-step explanation:

  a:b

  a=3

  b=4

  b:c

  b=5

  c=7

  a:c

  3:7

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )