If A – B = {2,4,6}, B – A = {0,1,3}, and A∪B = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}. What is A∩B?

Question

If A – B = {2,4,6}, B – A = {0,1,3}, and A∪B = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}. What is A∩B?

in progress 0
Gerda 3 months 2021-08-01T14:02:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T14:04:28+00:00

  Answer:

  {5,7,8}

  Step-by-step explanation:

  A-B = {2,4,6} => A={2,4,6}

  B – A = {0,1,3} => B= {0,1,3}

  A∪B = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}

  => A = {2,4,5,6,7,8}

  B= {0,1,3,5,7,8}

  => A∩B = {5,7,8}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )