If `a^(6)+(1)/(a^(6))=54 find the value of `(a+(1)/(a))​

Question

If `a^(6)+(1)/(a^(6))=54 find the value of `(a+(1)/(a))​

in progress 0
Jezebel 1 year 2021-08-27T15:21:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T15:22:23+00:00

  Answer:

  .

  Step-by-step explanation:

  .

  0
  2021-08-27T15:22:28+00:00

  Answer:

  45

  Step-by-step explanation:4

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )