Identify the y-intercept of the function, f(x) = -x 2 + 3x + 5. (0,-5) (0,5) (-5,0) (5,0)

Question

Identify the y-intercept of the function, f(x) = -x 2 + 3x + 5.
(0,-5)
(0,5)
(-5,0)
(5,0)

in progress 0
2 months 2021-07-23T06:12:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T06:14:33+00:00

  y-intercept = (0,5)

  To find the y-intercept, assign 0 as the x vaue

  f(0) = -(0)^2 + 3(0) + 5
  f(0) = 0 + 0 + 5
  f(0) = 5
  y = 5
  (0,5)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )