Answers ( )

  0
  2021-04-22T09:47:48+00:00

  Đáp án:

   a=7

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  2x – y = 5\\
  x + y = 3a – 2
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  3x = 3a + 3\\
  y = 2x – 5
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = a + 1\\
  y = 2\left( {a + 1} \right) – 5 = 2a – 3
  \end{array} \right.\\
  \dfrac{{{x^2} – y – 5}}{{y + 1}} = 4\\
   \to \dfrac{{{a^2} + 2a + 1 – 2a + 3 – 5}}{{2a – 3 + 1}} = 4\\
   \to \dfrac{{{a^2} – 1}}{{2a – 2}} = 4\\
   \to \dfrac{{\left( {a – 1} \right)\left( {a + 1} \right)}}{{2\left( {a – 1} \right)}} = 4\left( {a \ne 1} \right)\\
   \to \dfrac{{a + 1}}{2} = 4\\
   \to a + 1 = 8\\
   \to a = 7
  \end{array}\)

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )