Hưởng ứng đợt kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ba chi đội 7A, 7B, 7C có tất cả 18 đội viên tham gia dự thi. Biết rằng số đội viên của ba chi

Question

Hưởng ứng đợt kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, ba chi đội 7A, 7B, 7C có tất cả 18 đội viên tham gia dự thi. Biết rằng số đội viên của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 2,3,4. Hãy tính số đội viên dự thi của mỗi chi đội ?
(giúp mình gấp với)

in progress 0
RI SƠ 8 tháng 2020-10-14T23:57:13+00:00 2 Answers 126 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Gọi số đội viên dự thi của 7A , 7B , 7C lần lượt là `a,b,c  (đội viên)`

  Ta có : 

  `a/2 = b/3 = c/4` và `a + b + c = 18`

  Áp dụng dãy tỉ số ‘=’ nhau ta có : 

  `a/2 = b/3 = c/4 = (a + b + c)/(2 + 3 + 4) = 18/9 = 2`

  `=> a = 2.2 = 4`

       `b = 2.3 = 6`

       `c = 2.4 = 8`

  Vậy số đội viên dự thi của 7A , 7B , 7C lần lượt là : `4 , 6 , 8 (đội viên)`

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Có:

  7A;7B;7C tỉ lệ vói 2,3,4

  ⇒$\frac{7A}{2}$=$\frac{7B}{3}$=$\frac{7C}{4}$ và 7A+7B=7C=18

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  $\frac{7A}{2}$ +$\frac{7B}{3}$ +$\frac{7C}{4}$ =7A+7B+7C/2+3+4

                              =$\frac{18}{9}$ =2

  Vậy 7A có 4 đội viên

         7B có 6 đội viên 

         7C có 8 đội viên

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )