Hai tỉnh A và B cách nhau 171,5 km.Lúc 7 giờ 1 người đi xe máy để từ A về B,cùng lúc đó một người đi xe máy để từ B về A.Hai người gặp nhau lúc 8 giờ

Question

Hai tỉnh A và B cách nhau 171,5 km.Lúc 7 giờ 1 người đi xe máy để từ A về B,cùng lúc đó một người đi xe máy để từ B về A.Hai người gặp nhau lúc 8 giờ 45 phút.Biết vận tốc của người đi từ B bằng 3/4 của người đi từ A. Tính vận tốc của mỗi người.

in progress 0
Calantha 9 months 2021-04-24T22:30:48+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T22:31:58+00:00

  Đáp án:

  Vận tốc của người đi từ A là `56km//h`

  Vận tốc của người đi từ B là `42km//h`

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian 2 người đi để gặp nhau là:

       `8h45m-7h=1h45m=1,75h`

  Tổng vận tốc của hai xe là:

       `171,5:1,75=98(km//h)`

  Tổng số phần bằng nhau là:

       `3+4=7` (phần)

  Vận tốc của người đi từ A là:

       `98:7xx4=56(km//h)`

  Vận tốc của người đi từ B là:

       `98-56=42(km//h)`

            Đáp số: `56km//h;\ 42km//h`

  h: giờ

  m: phút

  0
  2021-04-24T22:32:41+00:00

  Đáp án:

  người đi từ A : `56` `km//h`

  người đi từ B :  `42` `km//h`

  Giải thích các bước giải:

  quảng thơi gian bắt đầu cách thời gian gặp nhau :

       `8` giờ `45` phút `-` `7` giờ `=` `1` giờ `45` phút

  đổi `1` giờ `45` phút `=` `1,75` giờ

  tổng vận tốc của hai người đó là :

       `171,5÷1,75=98` `(km//h)`

  ta có sơ đồ sau :

  người đi từ A : $/-/-/-/-/$

  người đi từ B : $/-/-/-/$

  tổng số phần bằng nhau là :

       `4+3=7` ( phần )

  vận tốc của người đi từ A là :

       `98÷7×4=56` `(km//h)`

  vận tốc của người đi từ B là :

       `98-56=42` `(km//h)`

          `ĐS:` người đi từ A : `56` `km//h`

                  người đi từ B :  `42` `km//h`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )