hai lớp 7a và 7b đi lao động trồng cây . biết rằng tỉ số cây trồng được của lớp 7a và 7b là 0,8 và lớp 7b trồng nhiều hơn lớp 7a là 20 cây. tính số câ

Question

hai lớp 7a và 7b đi lao động trồng cây . biết rằng tỉ số cây trồng được của lớp 7a và 7b là 0,8 và lớp 7b trồng nhiều hơn lớp 7a là 20 cây. tính số cây trồng mỗi lớp

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T01:54:48+00:00 2 Answers 109 views 0

Answers ( )

  1
  2020-10-31T01:55:48+00:00

  Đáp án

  Giải thích các bước giải:đây

  Gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B lần lượt là x (cây); y (cây).

  Tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 nghĩa là x : y =0,8 hay .

  Lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây nghĩa là y – x = 20.

  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau

  Vậy Lớp 7A trồng được 80 cây

  Lớp 7B trồng được 100 cây

        chúc bn học ttoots

  0
  2020-10-31T01:56:14+00:00

  Đáp án:

  Gọi số cây 7a và 7b trồng được lân lượt là `a,b ( cây)`

  Ta có : 

  `a/b = 0,8 => a/b = 4/5`

  `=> a/4 = b/5` và `b – a = 20`

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có :  

  `a/4 = b/5 = (b – a)/(5 – 4) = 20/1 = 20`

  `=> a = 20.4 = 80`

        `b = 20 . 5 = 100`

  Vậy số cây 7a và 7b trồng được lân lượt là `80` và `100` (cây)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )