Hai điện tích điểm Q1 = 8 C, Q2 = –6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 0,1 m trong không khí. Tính cường độ điện trườ

Question

Hai điện tích điểm Q1 = 8 C, Q2 = –6
C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 0,1
m trong không khí. Tính cường độ điện
trường do hai điện tích này gây ra tại
điểm M, biết MA = 0,2 m

in progress 0
Xavia 1 week 2021-07-23T00:10:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T00:11:53+00:00

  In English plis I understand

  0
  2021-07-23T00:12:28+00:00

  Answer:

  English please

  Explanation:

  I don’t understand the question

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )